Onze antwoorden op de vragen van De Gelderlander kieswijzer

#1:
Boxmeer moet meer fietsstroken aanleggen.
Standpunt: Eens
Reactie: Daar waar de verkeersveiligheid in het geding is, is het aanleggen
van fietsstroken een mogelijke oplossing. Ook voor de uitbreiding van het
toeristische fietsknooppunten netwerk.

#2:
De gemeente moet geld uitgeven aan burgerwachten in de wijken
Standpunt: Oneens
Reactie: Het is maar de vraag of burgerwachten de veiligheid bevorderen.
Goede verlichting in combinatie met de buurtpreventie app worden op dit
moment als toereikend ervaren. Het inzetten van Boa’s en straatcoaches
behoort ook nog tot de mogelijkheden.

#3:

De gemeente moet zorgen dat de politie vaker in de wijken is.
Standpunt: Oneens
Reactie: Dit is een taak van de politie. Ondanks dat kan de gemeente hier op
aandringen en druk uitoefenen. Het frequenter inzetten van Boa’s en
straatcoaches behoort ook tot de mogelijkheden wanneer hier aanleiding toe is.

#4:
De gemeente moet wiet gaan kweken.
Standpunt: Oneens
Reactie: Nu overal in de openbare ruimten het roken wordt verboden en steeds
verder wordt teruggedrongen zou dit een heel verkeerd signaal zijn naar onze
burgers. De handel en verkoop van wiet en drugs wordt hiermee alleen
gestimuleerd.

#5:
Er moeten speciale gebieden komen voor het afsteken van vuurwerk.
Standpunt: Eens
Reactie: Wij zouden liever in bepaalde gebieden waar veel mensen dicht op
elkaar zitten het afsteken van vuurwerk verbieden.

#6:
Er mogen alleen nog energiezuinige woningen worden gebouwd
Standpunt: Eens
Reactie: Met de huidige stand van de techniek moet dit voor nieuwe woningen
mogelijk zijn zonder dat dit leidt tot veel duurdere woningen.

#7:
Boxmeer moet niet meewerken aan uitbreiding van veehouderijen.
Standpunt: Oneens
Reactie: Men kan niet zo maar de bestaande rechten van de individuele
veehouderijen afnemen. Dit zou onbehoorlijk bestuur zijn en juridisch niet
houdbaar. Beter is om te kijken bij eventuele uitbreidingen hoe men in
samenspraak met elkaar tot een duurzame agrarische sector kan komen.

#8:
De ontwikkeling van natuur mag ten koste gaan van landbouwgrond.
Standpunt: Oneens
Reactie: Het is beter om samen te zoeken naar een goed evenwicht tussen
natuur en landbouw, waarbij beiden elkaar kunnen versterken zonder dat het
een ten koste gaat van de ander.

#9:
De gemeente moet er voor zorgen dat er een park met zonnepanelen komt.
Standpunt: Oneens
Reactie: Dit is aan investeerders en ondernemers om hierin te investeren. De
gemeente dient wel op een actieve wijze mee te denken, locaties aan te wijzen
en te faciliteren om de opwekking van groene stroom mogelijk te maken.

#10:
De gemeente moet op alle basisscholen zorgen voor gymleraren.
Standpunt: Oneens
Reactie: Dit is de verantwoordelijkheid van de schoolbesturen. De gemeente
kan wel stimuleren dat gymlessen worden gegeven en doet dit al door het
inzetten van combinatiefunctionarissen.

#11:
Jeugdzorg moet altijd beschikbaar zijn, ook als dat de gemeente meer geld kost dan verwacht.
Standpunt: Eens
Reactie: Jeugdzorg is maatwerk. Hierbij is de zorg die het beste past bij elk
individueel probleem maatgevend. De kosten die daarbij horen moeten worden
opgebracht.

#12:
De gemeente moet meer geld uitgeven aan huishoudelijke hulp voor ouderen.
Standpunt: Oneens
Reactie: Ook huishoudelijke hulp is maatwerk. Reeds nu is dat het geval.
Hierbij wordt gekeken naar elk individueel geval en wordt op basis daarvan de
huishoudelijke hulp vastgesteld. Budget is dus niet maatgevend.

#13:
Boxmeer moet windmolens bouwen langs de A73
Standpunt: Oneens
Reactie: De discussie hierover is al jaren geleden gesloten.

#14:
Winkeliers moeten zelf bepalen wat de openingstijden van hun winkel zijn.
Standpunt: Eens
Reactie: Dit is reeds nu het geval met uitzondering van dodenherdenking.

#15:
Bedrijven die werklozen inzetten moeten bij klussen van de gemeente voorrang krijgen.
Standpunt: Eens
Reactie: Dit gebeurt nu ook al met IBN. Voorwaarde is wel dat aan het
gemeentelijk inkoopbeleid moet worden voldaan.

#16:
Werklozen moeten verplicht worden om vrijwilligerswerk te doen
Standpunt: Oneens
Reactie: Verplichten niet, maar stimuleren wel. Ze krijgen hiermee weer een
rol in de samenleving en doen tevens werkervaring op. Op deze manier wordt
weer een eerste stap gezet naar re-integratie in het arbeidsproces.

#17:
Mensen met een bijstandsuitkering mogen niet bijverdienen.
Standpunt: Oneens
Reactie: Door binnen grenzen naast een bijstandsuitkering bij te verdienen
wordt het mogelijk gemaakt via stages en vrijwilligerswerk werkervaring op te
doen. Hiermee kan een eerste stap gezet worden naar weer een volwaardige
participatie in de maatschappij.

#18:
De gemeente moet meer goedkope huurwoningen bouwen.
Standpunt: Eens
Reactie: De gemeente bouwt zelf niet maar moet de bouw van goedkope
huurwoningen stimuleren bij projectontwikkelaars en door het maken van
prestatieafspraken met de woningbouwcorporaties. De gemeente moet wel
constant een vinger aan de pols houden zodat er gebouwd wordt naar behoefte
en vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten.

#19:
Winkels die in het centrum leegstaan moeten worden omgebouwd tot woningen.
Standpunt: Oneens
Reactie: Om onze regiofunctie als centrum voor shopping te behouden is het
noodzakelijk om het kernwinkelgebied in stand te houden. De gemeente moet er
alles aan doen om het centrum aantrekkelijk te houden waardoor ondernemers
hier willen blijven en nieuwe bedrijvigheid wordt aangetrokken.

#20:
De gemeente moet financieel bijdragen aan dorpsscholen met weinig leerlingen.
Standpunt: Oneens
Reactie: Dit is een taak van de schoolbesturen. De gemeente moet wel zo goed
mogelijk faciliteren in overleg met de dorpen zodat op een goede wijze
onderwijs gegeven kan worden.

#21:
De gemeente moet schoolbussen inzetten tussen dorpen en basisscholen in Boxmeer.
Standpunt: Oneens
Reactie: De ouders beslissen zelf naar welke basisschool hun kinderen gaan.
Ze moeten dan ook zelf voor vervoer zorgen naar en van de school. Alleen
leerlingen met een bijzondere reden kunnen gebruik maken van het
leerlingenvervoer van de gemeente wanneer de school verder weg is gelegen.

#22:
De gemeente moet zorgen dat er in ieder dorp een pinautomaat is
Standpunt: Oneens
Reactie: Dit is de verantwoordelijkheid van de banken. Bij de almaar
toenemende digitalisering zal de rol van cash geld steeds verder afnemen. Het
is beter om met name de oudere generatie hierop voor te bereiden door ze
wegwijs te maken in de digitale wereld. Via de SWOGB wordt dit al volop in
praktijk gebracht.

#23:
De gemeente moet met subsidie wijkcentra en buurthuizen openhouden.
Standpunt: Eens
Reactie: Wijkcentra en dorpshuizen vormen het kloppend hart van de
gemeenschap en zijn onontbeerlijk voor de leefbaarheid van elke kern. Daarom
is het open houden van deze faciliteiten een van de belangrijkste taken van
de gemeente.

#24:
Er moet een raadsenquête (officieel onderzoek) komen naar de Hansa-kwestie
Standpunt: Neutraal
Reactie: Wij hebben niets tegen een dergelijk onderzoek van de Hansa-kwestie.
Wij denken echter wel dat dat niets gaat toevoegen aan de conclusies die de
rekenkamercommissie heeft getrokken in eerdere onderzoeken. Wij twijfelen aan
de toegevoegde waarde van weer een duur onderzoek 10 jaar na dato.

#25:
Betrokkenen in de Hansa-kwestie moeten onder ede worden gehoord.
Standpunt: Neutraal
Reactie: Bij een raadsenquête worden betrokkenen altijd onder ede gehoord.
Vraag is maar wat eenieder zich nog herinnert 10 jaar naar dato en wat dit
aan nieuwe feiten oplevert.

#26:
De A73 moet verbreed worden naar 6 rijbanen.
Standpunt: Oneens
Reactie: Uit het onderzoek van Rijkswaterstaat naar het groot aantal
ongelukken op de A73 komt duidelijk naar voren dat niet de weg maar de
weggebruikers hiervan de oorzaak zijn. De verkeersveiligheid wordt hiermee
niet verbeterd.

#27:
Boxmeer moet met buurgemeenten samengaan in de gemeente Land van Cuijk.
Standpunt: Eens
Reactie: Samen met een goed opgetuigde kernendemocratie.

#28:
Op wegen met vrijliggende fietspaden moet de maximumsnelheid verlaagd worden naar 60 kilometer per uur.
Standpunt: Oneens
Reactie: Wanneer het een ontsluitingsweg is en de weginrichting is dusdanig
dat er 80 kilometer per uur kan worden gereden en de verkeersveiligheid is
niet in het geding dan is er geen enkele reden om de snelheid aan te passen.

#29:
De gemeente moet er voor zorgen dat Boxmeer weer een eigen politiebureau krijgen
Standpunt: Oneens
Reactie: Hier gaat de gemeente niet over dit is een zaak van de politie. Wij
zijn er wel voorstander van dat er goed en frequent contact is met de
politie. Het scheppen van extra werkplekken in het gemeentehuis voor politie,
Boa’s, straatcoaches en handhaving zoals recent besloten vinden wij dan ook
een goede zaak.

#30:
Boxmeer moet er voor zorgen dat er in de hele gemeente glasvezel komt.
Standpunt: Eens
Reactie: Dit is een voorziening die bij de voortschrijdende digitalisering
steeds belangrijker wordt. Uitrol in het Land van Cuijk vindt binnenkort
plaats.

#31:
Inwoners die energieneutraal bouwen krijgen korting op de grondprijs.
Standpunt: Oneens
Reactie: Bij nieuwbouw verdient energieneutraal bouwen zich snel terug. Het
is beter om goedkope leningen ter beschikking te stellen voor energieneutrale
maatregelen om de investering voor mensen met een beperkte beurs mogelijk te
maken.

#32:
De gemeente moet zorgen voor betere woningen voor buitenlandse arbeiders die hier een deel van het jaar werken.
Standpunt: Oneens
Reactie: Het is de verantwoordelijkheid van de werkgevers van buitenlandse
arbeiders om voor voldoende en adequate huisvesting te zorgen. Het is de taak
van de gemeente om er op toe te zien dat dit ook daadwerkelijk gebeurt en
indien nodig de werkgevers er op aan te spreken.

#33:
De Nederlandse vlag moet in de raadszaal worden opgehangen.
Standpunt: Neutraal
Reactie: Deze hangt er al. Voor ons is dit niet echt een noodzaak maar we
hebben er ook niets op tegen.

#34:
De gemeente moet geen subsidie aan carnavalsverenigingen geven.
Standpunt: Oneens
Reactie: In onze subsidieverordening is aangegeven dat alle verenigingen
recht hebben op met name jeugdsubsidie. Dit om het belang van verenigingen
voor onze leefbaarheid te onderstrepen en jeugdigen te stimuleren om aan het
verenigingsleven deel te nemen.

#35:
De gemeente moet de bermen niet meer maaien.
Standpunt: Oneens
Reactie: In het kader van verkeersveiligheid is het noodzakelijk om de bermen
te maaien. Bij de uitvoering moet men bepalen wanneer dit nodig is rekening
houdend met de flora en fauna van de bermen.