LOF-Verkiezingsprogramma

2018-2022

“VOOR JOU!”

PROGRAMMA 0: BESTUUR en ONDERSTEUNING. 

 

Wat wil de LOF bereiken?

 • Een College van Burgemeester en Wethouders met een brede steun in de Raad.
 • Het functioneren van de gemeente Boxmeer in zijn geheel en van elke kern in het bijzonder behouden en waar mogelijk verbeteren.
 • In stand houden, bevorderen en verder uitbouwen van de leefbaarheid in de dorpen.
 • Woningbouw op maat in elke kern.
 • Het vooruit helpen van de burger en bedrijven bij vragen, problemen, kwesties e.d. Daarbij een oplossingsgerichte aanpak kiezen.
 • Een transparant en integer bestuur.
 • Een adequate / proactieve ambtelijke organisatie die een open oor heeft voor de burger.
 • Goede communicatie met dorps- en wijkraden op de korte termijn en kernendemocratie op de lange termijn.
 • De best passende duurzame vorm van samenwerking in het Land van Cuijk.

Wat gaat de LOF daarvoor doen?

 • Leden van de LOF afdelingen signaleren plaatselijke situaties, nemen initiatieven en participeren in een vroeg stadium in de plannen van de gemeente.
 • De inwoners vroegtijdig informeren en gelegenheid tot inspraak bieden.
 • Open overleg met alle politieke partijen.
 • Het voeren van een breed debat over moeilijke en ingrijpende kwesties zoals het invoeren van de omgevingswet en de kernendemocratie.
 • Dorps- en wijkraden blijven inschakelen als spreekbuis van de plaatselijke bevolking.
 • Opzet en uitvoering van een Dorpsontwikkelingsplan voor elke kern en buurt, waarin de plaatselijke situatie het uitgangspunt is voor beleid en actie.
 • Doelgericht en bestendig besturen in hechte samenwerking met de gemeenteraad en het ambtenarenapparaat.
 • Het gemeentebestuur en de ambtelijke organisatie staan in dienst van de inwoners. D.w.z. vooral kijken naar hoe iets wel kan en gezamenlijk tot oplossingen komen.
 • Eerlijk openstaan, echt willen luisteren en niet manipuleren met kennis en informatie.
 • Klantvriendelijk beleid door gemakkelijke bereikbaarheid van de ambtenaren, eenvoudige formulieren en ruime openingstijden.
 • Het neerzetten van een moderne eigentijdse gestroomlijnde ambtelijke organisatie met oog voor het belang van de burgers.
 • Het in goed overleg met de andere gemeenten in het Land van Cuijk ontwikkelen van de kernendemocratie. Dit betekent op lokaal niveau doen wat kan en op een hoger niveau doen wat moet.
 • Actief blijven participeren in regionale samenwerkingsverbanden en in het Land van Cuijk.

PROGRAMMA 1: VEILIGHEID

Wat wil de LOF bereiken?

 • Een veilige en gezonde omgeving met aandacht voor de beleving van dit begrip bij de burgers van de gemeente Boxmeer.
 • Geen overlast in de openbare ruimte door vandalisme, alcohol- en drugsmisbruik.
 • Samenscholingen/hangplekken waar nodig of gewenst verbieden.
 • Bescherming tegen grote en kleine criminaliteit.
 • Geen gevaarlijke verkeerssituaties, ook niet bij de spoorwegovergangen.

Wat gaat de LOF daarvoor doen?

 • Luisteren naar de inwoners ter plaatse en dit rechtstreeks inbrengen bij de gemeente.
 • Waar mogelijk voldoende politie, boa’s en straatcoaches op straat.
 • Bij openbare gebouwen en evenementen, cafés en buurthuizen minimale en eenvoudige, heldere regelgeving toepassen, maar die dan ook echt handhaven.
 • Openbare verlichting op onveilige plekken.
 • Extra aandacht voor verkeerssituaties rond scholen.
 • Extra aandacht voor wietdealers en de verkoop van drugs, zeker in de buurt van scholen.
 • Behoud van de aanrijdtijden van brandweer en ambulance.
 • Organiseren van bewustwording m.b.t. openbare orde en veiligheid, maar ook voor ondermijning.
 • Met vervoerders in gesprek gaan om de spoorwegovergangen met name in Beugen en Boxmeer te verbeteren.

 

PROGRAMMA 2: OPENBARE WERKEN

Wat wil de LOF bereiken?

 • Versterking van de kwaliteit van de leefomgeving en verbetering van de leefbaarheid.
 • Prettig wonen, werken en recreëren in de gemeente Boxmeer.
 • Veilig deelnemen aan het verkeer.
 • Vlotte verkeersafwikkeling.
 • Voldoende openbare verlichting.
 • Goede wegen, fietspaden, voet- en wandelpaden.
 • Goed onderhoud van het openbaar groen.

Wat gaat de LOF daarvoor doen?

 • Terugkoppelen van de wensen van de inwoners ter plaatse naar de gemeente.
 • Onderhoud en noodzakelijke ontwikkelingen uitvoeren voor een degelijk en geïntegreerd wegen- en rioleringsstelsel.
 • Streven naar beeldkwaliteit B waarbij de inrichting schoon, heel en veilig is.
 • Verbetering en aanleg waar nodig van goede en veilige wegen en paden voor alle soorten verkeer met bijzondere aandacht voor bermen en schoolfietsroutes.
 • Doelmatig beheer van openbaar ruimten en het openbaar groen.Behoud, herstel en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden, rekening houdend met een vitale agrarische sector en in overleg met gebruikers/eigenaren.
 • Het versterken van de rol van de agrariërs als medebeheerder van de groene ruimte.

PROGRAMMA 3: ECONOMIE en WERKGELEGENHEID

Wat wil de LOF bereiken?

 • Uitgangspunt is om samen te werken in de regio, met de provincie en het Rijk om te komen tot een sterk economisch beleid in de regio
 • Versterking van de regio met meer slagkracht voor burgers, bedrijven en maatschappelijke instellingen.
 • Voldoende vestigingsmogelijkheden voor bedrijven en instellingen.
 • Behoud van winkelaanbod.
 • Behoud en versterking van de centrumfunctie.
 • Bevordering van recreatieve en toeristische voorzieningen.
 • Versterking van de werkgelegenheid.
 • Een gemeente Boxmeer, die gezien zijn ligging en de aanwezige potenties, een belangrijke rol speelt in de economische en toeristische ontwikkeling van de regio.
 • Voldoende en betaalbaar aanbod van industriegrond.
 • Economische impulsen voor het buitengebied.
 • Een vitale en duurzame agrarische sector.

Wat gaat de LOF daarvoor doen?

 • Oog en oor zijn van de lokale LOF achterban in het economisch samenspel van inwoners en bedrijven.
 • Behoud vestigingsklimaat voor bedrijven en centrumvoorzieningen. Daarbij zorg dragen voor voldoende vestigingsmogelijkheden voor plaatselijke ondernemers, industriële partners en instellingen, ook in de kleinere kernen.
 • Opzetten van een economisch bureau Land van Cuijk met goede vestigingsvoorwaarden en een klantgerichte, doelgerichte en faciliterende instelling. Er wordt actief gewerkt aan verdere deregulering en begeleiding van ondernemers vanuit de één loket gedachte.
 • Behoud van de bestaande bedrijvigheid en het aantrekken van hoogwaardige kennisindustrie, dienstverlening en detailhandel. Actieve acquisitie om de diversiteit aan werkgelegenheid te verbeteren en m.n. stuwende bedrijven binnen te halen.
 • Stimuleren en promoten van het Land van Cuijk als plaats van vestiging voor bedrijven en organisaties d.m.v. één bedrijfsloket, geïntegreerde bedrijfsregelingen en versterken van het profiel van de regio.
 • De gemeente voert een actief beleid om starters te ondersteunen. Starters zijn belangrijk om de economische kracht van een gemeente te vergroten en te zorgen voor economische groei op termijn.
 • Behoud en verbetering van de spilfunctie t.a.v. wonen, werken, winkelen, onderwijs en zorg door een goede infrastructuur en optimale toegankelijkheid.
 • Toeristische aantrekkingskracht vergroten door actief mee te werken aan initiatieven op dit terrein en door promotie van recreatie en toerisme.
 • Het verruimen van de mogelijkheden voor agrarische ondernemers d.m.v. nieuweeconomische dragers voor het buitengebied.
 • Stimuleren van de transformatie van de agrarische sector naar een duurzame en vitale bedrijfsvoering.

 

PROGRAMMA 4: FINANCIEN

Wat wil de LOF bereiken?

 • Terugdringen van de schuldenlast en daarmee het verbeteren van de financiële positie van de gemeente Boxmeer.
 • Dat grote investeringen worden gedekt d.m.v. gerealiseerde inkomsten.
 • Voeren van een degelijk financieel beleid van de gemeente gericht op een efficiënte besteding van de beschikbare middelen en reële en structureel sluitende begrotingen.
 • Bij vermindering van inkomsten bv. ten gevolge van overheidsmaatregelen, zal op de eerste plaats kritisch gekeken worden naar alle uitgaven, ombuigingen van beleid en besparingen.
 • Een belastingdruk voor de inwoners die niet meer dan trendmatig zal stijgen, tenzij voor specifiek nieuw beleid extra middelen noodzakelijk zijn.

 

Wat gaat de LOF daarvoor doen?

 • Een degelijk financieel beleid voeren.
 • Kostenbewust werken, door een strikte budgetbewaking, waarbij de verantwoordelijkheid zo laag mogelijk in de organisatie wordt gelegd.
 • Een efficiënte afstemming van de gemeentelijke kerntaken, waardoor de personeelskosten beheersbaar blijven.
 • De schuldenpositie op een acceptabeler niveau brengen door verkoop van bouwgrond en beheersing van het investeringsprogramma.
 • Prioriteiten stellen en deze jaarlijks evalueren.
 • Waar nodig ombuigingen van beleid realiseren voor een sterke en toekomstbestendige gemeente.
 • De huidige reservepositie stabiliseren en zo nodig versterken.

 

PROGRAMMA 5: LEEFBAARHEID

Wat wil de LOF bereiken?

 • Zorg voor betaalbare sport- en cultuurvoorzieningen en –activiteiten in alle kernen.
 • De huidige sociaal-culturele voorzieningen en activiteiten in de kernen ondersteunen. Bij onvoldoende draagvlak alternatieve mogelijkheden ontwikkelen.
 • Voldoende speel- en recreatievoorzieningen in alle kernen.
 • Speciale aandacht voor de jeugd en de ouderen.
 • Versterking van de kwaliteit van de leefomgeving en verbetering van de leefbaarheid.
 • Prettig wonen, werken en recreëren in de gemeente Boxmeer.
 • Veilig deelnemen aan het verkeer.
 • Gezond gedrag in een gezonde samenleving.
 • Streven naar een aanvaardbaar niveau en spreiding van basisscholen over de kernen.
 • Versterking en verbreding onderwijs waar mogelijk.
 • Zo veel mogelijk inwoners actief aan sport en bewegen laten doen.

Wat gaat de LOF daarvoor doen?

 

 • Faciliteren van basisvoorzieningen in de kernen.
 • Het beleid voor verenigingen is actief.
 • Aanbieden van WA – verzekeringen voor vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties actief ondersteunen met informatie, cursussen, thema- en andere bijeenkomsten, vrijwilligersvacaturebank, faciliteren van samenwerking tussen verenigingen.
 • Samen met verenigingen en andere belanghebbenden zoeken naar oplossingen hoe om te gaan met de demografische ontwikkeling.
 • Waarderingssubsidies handhaven op een adequaat niveau voor alle verenigingen die zich inzetten voor de culturele en sportieve leefbaarheid in de kernen en wijken. Nadruk dient te liggen op de jeugd en de ouderen.
 • Voldoende (speel)groen in overleg met alle wijk- en dorpsraden.
 • Goede toegankelijkheid van alle openbare gebouwen voor mensen met een beperking en stimuleren van de particuliere sector om dat ook te doen.
 • Uitvoering geven aan een goed gezondheidsbeleid en bevorderen van gezond gedrag. Ondersteuning bieden bij het maken van gezonde keuzes.
 • Participatie bevorderen door een laagdrempelig aanbod.
 • Voorkomen vroegtijdig school verlaten.

 

PROGRAMMA 6: ZORG, WELZIJN en SOCIALE VOORZIENINGEN

Wat wil de LOF bereiken?

 • Adequaat helpen d.w.z. zorgen dat wat er aan hulp mogelijk en toegestaan is ook verstrekt wordt om te voorkomen dat er armoedebeleid nodig is.
 • Bij uitvoering van de bijzondere bijstand en minimabeleid wordt maatwerk geleverd.
 • Zo snel mogelijk herstel van deelname aan sociaal maatschappelijke activiteiten en/of begeleiding naar werk.
 • Ieder die een uitkering krijgt, dient het gevoel te hebben dat ze daar iets tegenover kunnen stellen en niet passief hoeven te blijven.
 • Realisatie van een samenhangende aanpak van dienstverlening, welzijn en zorg.
 • Samenwerking, ook op regionale schaal, bevorderen tussen alle relevante partners die verantwoordelijk zijn voor een integrale afstemming van wonen, welzijn en zorg.
 • Bevorderen van integratie en betrokkenheid van minderheden.
 • Speciale aandacht voor minima, ouderen, gehandicapten en allochtonen.
 • Ouderen die actief deelnemen aan de samenleving, waarbij wel rekening dient gehouden te worden met hun leeftijd en/of beperkingen. Daarbij bijzondere aandacht voor educatie.
 • Zorg moet toegankelijk blijven.
 • Jongeren groeien gezond en veilig op.
 • Brede deelname burgers aan het maatschappelijk verkeer ondanks gezondheidsklachten en/of sociaal functioneren.

Wat gaat de LOF daarvoor doen?

 • Laagdrempelige dienstverlening, zorg( o.a. thuis- en mantelzorg )en welzijnsvoorzieningen voor iedereen.
 • Ouderen en gehandicapten zo lang mogelijk thuis laten wonen.
 • Subsidiëring van instellingen die zich actief inzetten voor ouderen, gehandicapten en minderheden.
 • Waar mogelijk gemeenschapshuizen inzetten voor huisvesting van bv. wijkteams.
 • Multifunctionele ruimten in elke kern waar alle activiteiten plaats vinden en waar ouderen en jongeren elkaar kunnen ontmoeten in het kader van participatie, educatie, informatievoorziening, recreatie en sociaal-culturele activiteiten.
 • Een moderne en actieve benadering van de problemen rond werk en inkomen.
 • Gerichte voorlichting aan doelgroepen.
 • Simpele formulieren en doorzichtige regels.
 • Maximale stimulering en activering met betrekking tot werk en scholing.
 • Maatwerk zoals o.a. huishoudelijke hulp afgestemd op ieders situatie.
 • Duidelijke informatie en optimaal inzetten voor het realiseren van een zorgloket waar burgers terecht kunnen met hun vragen.
 • Schuldhulpverlening bereikbaar voor iedereen.
 • Ontwikkelen van sociale wijkteams.
 • Stimuleren, faciliteren en ondersteunen van burgerinitiatieven.
 • Knelpunten jeugdzorg oplossen.

 

PROGRAMMA 7: DUURZAAMHEID

 

Wat wil de LOF bereiken?

 • Een schone en veilige leefomgeving nu en in de toekomst, energieneutraal en klimaatbestendig.
 • Een verantwoord beleid op het gebied van milieu, natuur en landschap.
 • Duurzame oplossingen op elk terrein.

Wat gaat de LOF daarvoor doen?

 • Bevordering van de circulaire economie. Herbruikbaarheid van grondstoffen en producten maximaliseren, waardevernietiging minimaliseren.
 • Op een duurzame wijze zorg dragen voor doelmatige en efficiënte verwijdering en verwerking van afval.
 • Verbreden masterplan water om de gevolgen van wateroverlast en verdroging zo veel mogelijk te beperken.
 • Bescherming natuur en landschap in overleg met alle belanghebbenden
 • Effectief ruimtegebruik middels revitalisering, herstructurering en verdichting.
 • Behoud, herstel en ontwikkeling van natuur en landschapswaarden zonder dat de economische belangen daaraan ondergeschikt zijn.
 • Duurzaam bouwen.
 • Stimulering milieuzorgsystemen bij bedrijven en instellingen.
 • Waar financieel mogelijk duurzame oplossingen realiseren.
 • Promoten en stimuleren van het gebruik van duurzame energie.

 

PROGRAMMA 8: WONEN

Wat wil de LOF bereiken?

 • Doelmatige bestemmingsplannen voor de realisering van een goede woon-, leef- en werkomgeving.
 • De daarbij behorende regelgeving is duidelijk, eenvoudig en niet verstarrend.
 • Mogelijkheden voor het realiseren van passende huisvesting voor onze inwoners in alle kernen.
 • Speciale aandacht voor de huisvesting van starters en ouderen die in hun eigen dorp willen blijven wonen.
 • Zo mogelijk duidelijke afspraken maken met alle woningbouwcorporaties over de toewijzing van huurwoningen aan eigen bewoners van de kernen.
 • Bij uitgifte van vrije kavels waar mogelijk voorrang voor starters.
 • Modernisering van de bestaande woningvoorraad en optimalisatie van het woningaanbod naar een vraaggerichte markt.

Wat gaat de LOF daarvoor doen?

 • Zorgen dat er op gemeentelijk niveau aandacht is voor de plaatselijke woon situatie.
 • Het opzetten van globale bestemmingsplannen, waarin middels uitwerkingsplannen gemakkelijk kan worden ingespeeld op actuele wensen.
 • Verminderen van voorschriften en regelgeving.
 • Overleggen met woningbouwcorporaties en andere marktpartijen over de invulling van de daadwerkelijk aanwezige behoefte aan huisvesting, speciaal voor starters en ouderen zoals levensloopbestendige woningen en domoticawoningen.
 • Zorgen voor voldoende huurwoningen in alle categorieën.
 • Zorgen voor voldoende aanbod van kavels voor vrije sector bouw.
 • Goede toegankelijkheid van alle openbare gebouwen voor mensen met een beperking en stimuleren van de particuliere sector om dat ook te doen.
 • Een nieuwe woningmarktstrategie ontwikkelen met accent op levensloopbestendige woningen rekening houdend met de demografische ontwikkeling, goede verhouding vraag en aanbod, duurzaamheid, wonen en zorg en herstructurering
 • Continuering programma voor starterswoningen in alle kernen.
 • Wij staan voor het recht om te kunnen wonen in eigen dorp. Alle spelers op dit gebied zullen hierop in moeten spelen, dus ook de woningbouwcorporaties.

LOKALE ONAFHANKELIJKE FRACTIE (LOF).